SUADİYE YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

1- DERNEĞİN ADI, FORSU, MERKEZİ, AMACI VE KONUSU:

MADDE 1:

a) DERNEĞİN ADI: "SUADİYE YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ"dir.

b) Kulübün Forsu: Lâcivert zemin üzerine Beyaz ana yelken ve Kırmızı balon Yelkendir.

c) Kulübün Merkezi: İstanbul İli içinde Suadiye mevkiindedir. Faaliyet Yeri: Kadıköy, Suadiye Vapur İskelesi'ndedir.

MADDE 2:

KULÜBÜN AMACI VE KONUSU:

a) Memleket Gençliğine ve Deniz Sporlarını sevenlere: Yelken - Kürek - Yüzme - Balıkçılık - Sualtı Dalıcılığı ile Yatçılık Sporlarını sevdirmek ve tanıtmak, bu sporların yapılmasına ve gelişmesine çalışmak, bu kollarda amatör sporcu yetiştirmek, bu amaçla Kurslar açmak, Tekne sahiplerine teknelerinin korunması ve bakımı için kolaylıklar göstermek. Yarışlar düzenlemek, Uluslararası tiplerine göre Yarış Tekneleri yaptırmak, yapılmasını sağlamak veya teşvik etmek, kulübün amacı ve faaliyet konusu aynı olan derneklerin kurduğu veya ilerde kuracağı ilgili birlik veya federasyon gibi üst kuruluşlara katılmak, amacına ulaşmak için özel veya kamu kurum veya kuruluşları ile ilşki kurmak, yazılı veya görsel basında destek arayıp bulmak, sorunları ulusal ve uluslararası platforma taşımak, çözüm yolları bulup ilgililere iletmek sonuçlandırmak,

 b) Kulüp tamamen Sportif bir ihtisas kulübüdür ve siyaset ile uğraşmaz. Üyelerin Sportif - İstirahat ve Sosyal İhtiyaçlarını karşılamak için lokal ve tesis kurabilir, iktisadi faaliyetlere katılabilir, yönetebilir. Bu amaçları karşılamak için taşınır-taşınmaz mal iktisap edebilir. Ancak Kulüpte kumar oynanmaz. İçki içilmesi "14.06.1984 tarih ve 3023 Sayılı Yasa Gereği" yasaklanmıştır. Şu kadar ki işbu yasaklama yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yasanın Bakanlar Kurulu veya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değişikliğe uğratılmadığı sürece uygulanacaktır.

KURUCULAR

MADDE 3:

Kulübün kurucuları kimlikleri aşağıda yazılı kimselerdir:

1- ATAKAN Niyazi - Eczacı - Suadiye Hasan Bedrettin S. 3 - T.C.

2- ATAKAN Kâmuran - Dr. Kimya Müh. - Suadiye Kuzu S. Villa Fettalı - T.C.

3- AĞAN Tankut - Avukat - Suadiye Suyanı S. 3 - T.C.

4- SAĞIROĞLU Turgut - Tüccar - Suadiye Pembegül S. 5/12 - T.C.

5- KALAYCIOĞLU Sahir - Müteahhit - Suatiye Suyanı S. - T.C.

6- TOYSAL Fahir - Tüccar - Suadiye Okul S. 27 - T.C.

7- BAYKAL Hayri - Diplomat - Suadiye, Vapuryolu S. 7 - T.C.

8- GÜLCAN Cezmi - Tic. Odası Md. - Suadiye Vapuryolu S. Meltem Apt. 7 - T.C.

9- UCA Reşat - Muhasebeci - Suadiye Okul S. 47 - T.C.

10- KOCATÜRK Temuçin - Tüccar - Suadiye Suyanı S. 2 - T.C.

11- BENADAM Güzin - Ev Kadını - Suadiye Suyanı S. 2 - T.C.

12- ATA Reşit - Müşavir - Suadiye, Mücahit S. 13 - T.C.

13- BAŞARAN Zeki - Tüccar - Suadiye Suyanı S. 4 - T.C.

14- DAZIROĞLU Besime - Avukat - Suadiye Mücahit S. 8 - T.C.

15- OLTULU Cemal - Fabrikatör - Suadiye Mücadil S. 8 - T.C.

16- OLTULU Nazmi - İthalatçı - Suadiye Mücahit S. 8 - T.C.

17. ATAKAN Münir - Müteahhit - Suadiye Suyanı S. 7 - T.C.

18- ATAKAN Enver - Kimya Y. Müh. Suadiye Kuzu S. 20 - T.C.

19- ATAKAN Nurdoğan - Tüccar - Suadiye Kuzu S. 20 - T.C.

20- BEZEYYİŞ Şadan - Öğr. Gör. - Suadiye Okul S. 44-3 - T.C.

21- FIRAT Dinç - Tüccar - Suadiye Pembegül S. 3 - T.C.

22- KASTRO Manuel - Tüccar - Suadiye suyanı S. 7 - T.C.

23- ALAGAŞ Şevki - Muhasebeci - Suadiye Suyanı S. 7 - T.C.

24- BENBA - Nesim - Tüccar - Suadiye Suyanı S. 7 - T.C.

25- SAĞIROĞLU Turgut - Tüccar - Suadiye, Pembegül S. 5 - T.C.

26- ATAŞ Nezih - Muhasebeci - Suadiye Suyanı S. 7 - T.C.

27- TAVİLOĞLU İsmet - Tüccar - Suadiye Suyanı S. 7 - T.C.

Dernek Kurma Hakkı

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olan herkes önceden izin almaksızın dernek kurabilir.

Ancak: 1- Yüksek mahkeme üyeleri, Hakim ve savcılar, Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcıları, Mülki İdare amirliği hizmetlerine dahil kadrolarda çalışanlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları, Resmi ve özel ilkokul, Ortaokul, Lise veya dengi okullar öğretmen ve yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışan öğretmenler ile diğer personeli ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti görevlileri ile resmi ve özle ortaokul ve orta öğretim öğrencileri.


2- Affa Uğramış Olsalar bile a) Zimmet, İhtilas, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı kötüye kullanma, Dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olanlar. b) Türk Ceza Kanunun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçlarını işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkûm olanlar. c) Türk Ceza Kanununun 312'nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla aynı kanunun 316'ncı 317 ve 318'inci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkûm olanlar. d) Türk Ceza Kanununun 536'ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar.

3- Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar. Sürekli olarak

4- Kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri. Kapatma kararının kesinleştiği tarihten 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 101'inci maddesinin (d) bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıl süre ile dernek kuramazlar.

İKİNCİ BÖLÜM

KULÜBE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞARTLARI

MADDE 4:

Kulübün üç türlü üyesi vardır:

a) Kurucu müteşebbis üye

b) Fahri üye

c) Üye

Kurucu müteşebbis üye

Yukarıda 3'üncü maddede yazılı 27 kişiden ibarettir. Üye haklarından faydalanırlar ve aidat öderler.

Fahri üye: İntisapları kulüp için manevi kazanç olan ve yönetim kurulu teklifi ile ve kendi istekleri ile fahri üyeliğe kabul edilen kimselerdir. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Fahri üye dilerse askı ve sair merasim ve diğer yükümlülüklere bağlı olmaksızın yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulunun kararı ile asil üye olabilirler. Bu takdirde aidat öderler.

Üye: Kurucu müteşebbis üyelerle aynı amaç ve inançlara sahip bulunan ve bu tüzüğün 5'inci maddesine uygun olarak kabul ve kayıtları yapılan sürekli ve aidatlı üyelerdir. Tüzükte sadece (Üye) olarak geçenler işbu (c) fıkrasındaki üyeleri ifade eder. Üye olma hakkı


Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş bulunan herkes derneklere üye olabilir.

Ancak, Özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartıyla:

1- Bu kanunun 4'üncü maddesinin bir numaralı bendinde gösterilenlerden:

a) Anayasa mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesince

b) Yargıtay üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca,

c) Danıştay üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca,

d) Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcıları Sayıştay Daireler Kurulunca,

e) Hekim ve savcılar, Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca Verilen müsaade üzerinden.

2- Bu kanunun dördüncü maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevlileri ise ilgili bulundukları bakanlıkça tespit ve ilan edilen Derneklere üye olabilirler.

Bu kanunun 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler. Ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar. Bu kanunun 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde gösterilenler. Bu bentte belirtilen yasak süresince dernek üyesi olamazlar. Yüksek öğretim öğrenci derneklerine öğrenci olmayanlar. Bu kanunun 39'uncu maddesinde gösterilen derneklere. Derneğin kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu hizmetlerinde çalışma meslek mensupları tarafından kurulan derneklere de o meslekten olmayanlar ile millet vekilleri üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Yükseköğretim öğrencilerinin kurumlardan alacakları öğrenci belgesi ile öğrenci derneklerinde yaptıkları müracaat üzerine üyeliğe kabulü zorunludur. Dernekler kanununun 16'ncı maddesine haiz aday üye iki üyenin yazılı olarak yönetim kuruluna haiz aday üye iki üyenin yazılı olarak yönetim kuruluna takdim etmeleri gereklidir. Yönetim kurulu adayın fotoğraflı isteğini askıya koyar. Askı süresi 10 gündür. Bu süre içinde aday hakkında kulüp üyesinden herhangi birinin bir mütalaa veya itirazı varsa bu husus yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilir. Yönetim kurulu bu yazılı mütalaanın gizliliğine uyar. Üyelik için yapılacak müracaatları, yönetim kurulu, müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde ret veya kabul ederek karar verir.

Üyeliğe kabul edilen şahıs, kendisine bu hususta yapılacak tebligatı müteakip en geç 3 gün içinde yükümlülüklerini yönetim kurulunca uygun görülecek şekilde yerine getirmek zorundadır. Süresinde bu yükümlülüğü yerine getirmeyen şahsın, işlemi, yönetim kurulunca iptal olunur. Bu iptal kararı kesin olup, aradan bir yıl geçmedikçe aynı şahsın üyelik için yeni bir müracaatı yürürlüğe konamaz. Yukarıda yazılı yükümlülükleri yerine getiren üyeye resimli bir kimlik kartı verilir. Böylece üyelik haklarına sahip olur. Üyeliği reddedilen şahsa kulüpçe ret sebebi hiç bir suretle bildirilmez.

Üyenin ölümü halinde eşi, birikmiş borçlarını ödediği takdirde, giriş ücreti ve yükümlülüğünden muaf olarak, ölen eşinin sicilini aynen alır.

MADDE 6:

Kulübe spor yapmak üzere müracaat eden sporcular aşağıda yazılı şartları yerine getirmek zorundadırlar:

a) Türkiye Yelken Federasyonunca sınıfları kabul edilen herhangi bir sınıf tekne ve donanımı beraberinde getirmek,

b) Ajanlığın veya kulüplerin düzenleyecekleri bütün yarışlara katılmak (meşru mazeretleri olanlar, yönetim kuruluna önceden bilgi vermek ve kurulun iznini almak şartı ile bazı yarışlara katılmayabilirler).

c) Başka bir kulüp veya başka bir şehirden gelen sporcular, o senenin transfer ayında kulübe transferlerini yaptırmak ve lisanslarını çıkartmak zorundadır. 18 yaşından küçük olanların ve orta dereceli okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları için veli veya vasilerinden yazılı izin almaları şarttır. ç) Hiçbir kulübe kayıtlı olmayan sporcular, müracaatlarının yönetim kurulunca kabulünden itibaren bir ay içinde Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü nezdinde lisans işlerini tamamlamak zorundadırlar.

d) Yönetim Kurulu, kulübe faydası olacağı kanısına varınsa teknesiz ve donanımsız sporcu alabilir veya transfer edebilir.

e) Spor yapmak üzere kulübe getirdiği tekne ve donanımı elinden çıkaran sporcuların veya sporcu kimliğinden çıkanlarını kulüple hiç bir ilişiği kalmaz. Kulübe üye olmak isteyen sporcular normal üye prosedürüne tabi olurlar.

f) Sporcu yetiştirilmek isteği ile müracaat edenler, yönetim kurulu kararı ile, öğretim ve eğitim kurslarına katılmak üzere alınırlar. Bunların üyelik sıfat ve hakları yoktur. Kulübün sportif faaliyet ve tesislerinde yararlanırlar, fakat yakınlarını ve arkadaşlarını kulübe getiremezler.

g) Kulüp tüzüğüne ve umumi ahlâk ve adaba uymayan sporcuların disiplin kurulu kararına lüzum kalmadan yönetim kurulunca kulüp ile ilişkileri kesilir.

h) Yukarıdaki şartları yerine getiren sporcular aday üye olurlar. Aday üyeler ayrı sicil defterine yazılırlar. Oy hakları yoktur. Misafir getiremezler.

k) S.Y.K.'mu faal ve lisanslı sporcusu olup, S.Y.K.'ne ekip olarak, Türkiye Birinciliği sıfatını kazandıran veya milletlerarası yarışlarda Milli Formayı giyip, 1. olan ve sporu bırakmış olan sporcular ekip olarak veya ferden hiç bir ücret tahsil edilmeksizin kulübe, İdare Heyeti kararı ile üye olurlar. Ancak üyelerin senelik ödemeleri mecburi meblağları ve yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Aile Efradı: Azanın eşi, 18 yaşına kadar olan çocukları ile bakmaya yükümlü bulundukları anne ve babalarıdır. Aile efradı için üye her yıl Yönetim Kurulunun koyacağı, tesislerden istifade aidatını vermek mecburiyetindedir. Aksi halde aile efradı tesislerden istifade ettirilmez. 18 yaşını ikmal etmiş ve tahsilini bırakmış üye çocukları o sene için giriş teberrunun 4/1'ini vermek şartı ile üye olabilirler.

Misafir: S.Y.K.'ne misafir olabilmek için İstanbul haricinde ikamet şarttır. Yönetim Kurulunun müsaadesi ile 6 ayı geçmemek şartı ile Kurulun tayin T. istifade teberrusu vermek ve Kulüp tüzüğüne riayet etmek şartı ile Yönetim Kurulu tarafından tetkik ile kabul edilirler. Ret sebebi kendilerine veya teklif edene bildirilmez. 25 yaşına basan tahsilini bırakan veya bitiren üye çocukları aile efradı statüsünden çıkar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KULÜBÜN ORGANLARI

 MADDE 7:

Kulübün organları şunlardır:

A) Genel Kurul

B) Yönetim Kurulu

C) Disiplin Kurulu

D) Denetleme Kurulu.

A- GENEL KURUL

MADDE 8:

Genel Kurul kulübün en yetkili organıdır. Kulüpte kayıtlı üye adedinin yarısından bir fazlası ile ve 10 ve 12.'ci maddelerde yazılı esaslar içinde toplanır ve karar verir. Kulübe borcunu ve aidatını ödemeyen üye, Genel Kurulu toplantısına katılamaz.

Görevleri:            

a Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları asıl ve yedek üyelerini seçer, değiştirir ve yerlerine yenilerini seçer.

b) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşür ve karara bağlar.

c) Kulübün hesaplarını, bütçesini inceler ve karara bağlar. Yönetim kurulunu idare eder.

c) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınmasında veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verir.

d) Gündemde bulunan maddeleri görüşür, tüzükte gerekli değişikliği yapar ve gerekirse kulübün fesih ve tasfiyesine karar verir.

e) Yönetim Kurulunun teklifi ve genel kurulunun tasvibi ile bir komodor seçer. Komodor herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa yönetim kurulu komodorluk vazifesini yeni genel kurula kadar tayin edeceği bir vis komodora gördürür,

f) Kulübün aynı amacı taşıyan derneklerle bir araya gelerek birlik, federasyon veya üst kuruluşlar kurmaya veya mevcut veya ilerde kurulacak birlik, federasyon veya üst kuruluşlara katılmaya veya ayrılmaya karar vermek, yurt dışındaki bu nitelikteki üst kuruluşlara üye olarak katılmaya veya işbirliğinde bulunmaya veya ayrılmaya karar vermek

g) Dernek adına kurulacak birlik veya federasyona katılacak 5 asil ve 5 yedek üyeyi seçmek .

MADDE 9:

Çağrı Usulü:

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin bir listesini düzeler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün öncede, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır ve keyfiyet mahalli mülkiye amirine yazı ile bildirilir. Bu yazıya, toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebepten dolayı geri bırakıldığı takdirde, üyeler ikinci toplantı tarihinden en az 7 gün önceden, geri bırakılma sebepleriyle toplantının günü, saati yeri ve gündemi aynı gazete ile ilan edilerek yeniden çağırılır ve durum mahalli mülkiye amirine yazı ile bildirilir. Genel Kurulu toplantısının, birden fazla geri bırakılması caiz değildir. Toplantı, Dernek Merkezinden başka yerde yapılamaz.

MADDE 10:

Olağan ve Olağanüstü toplantılar:

a) Olağan Toplantı: Genel Kurul olağan olarak her yıl Mart ayının ilk haftasında, 9'ncu maddedeki esaslar içinde, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda bii tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

b) Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde, yahut üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Toplantının karar veya istek tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü toplantı da 8, 9 ve 10'ncu maddelerdeki esaslara göre yapılır.

MADDE 11:

Genel Kurul Başkanlık Divanı:

Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahalli mülkiye amirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilip ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirmez. Açılışı müteakip, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.

Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanı'na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı salonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 12:

Üye seçimi ve kararlar:

Toplantıda bulunan her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıda bulunmayanlar kendilerini bir vekaletname ile başka bir üye marifetiyle temsil ettirebilirler. Namlarına oy kullanabilirler. Her üye, Genel Kurulda en çok bir üyeyi temsil edebilir. Kongre divanı oyunu, üyelerin oy vermesi bittikten sonra kullanır ve oylar bundan sonra tasnif edilir.

Bu tüzükte gizli oyla yapılacağı yazılı olan hususlar dışında, oylama açık oyla yapılır. Kulübün feshine karar verilebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması ve toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının da fesih lehine oy kullanmış olmaları şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplanmak için yönetim kurulu, tüzüğün 9. maddesindeki şart ve usullere göre üyeleri yeniden çağırır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülür.

Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde, en büyük mülkiye amirine yazı ile bildirilir.

Kararlar genel kurul kararlarına ait deftere yazılır ve 15 gün süreyle kulüpte asılır, ilgililere bildirilir.

B- YÖNETİM KURULU

1. Kuruluş:

MADDE 13:

Genel Kurul toplantısı her sene Mart ayında yapılmaktadır. Ancak yönetim kurulu, genel kurulca iki yıl içi seçilen yedi asıl ve beş yedek üyeden ibarettir. Yedek üyeler yönetim kurulundan boşalan yerlere, aldıkları oy sırasıyla geçerler ve yerine geçtikleri üyenin süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu üyeliği fahridir. Ücret huzur hakkı ve adı ile bir para alamazlar.

Yönetim Kurulu üye adedi, yedeklerin ikamesine rağmen 4 kişiden aşağı düştüğü takdirde, genel kurulun en geç 30 gün içinde, olağanüstü toplantıya çağrılması ve yönetim kurulu seçiminin bütün olarak yenilenmesi zorunludur.

Çağrının yapılmaması halinde, üyelerden biri, Dernekler kanunu uyarınca mahalli sulh hukuk hakimine müracaat ederek, müdahalesini isteyebilir.

II. Görevleri:

MADDE 14:

a) Genel Kurulcu onaylanan bütçe ile, kulübe ait bütün işleri yerine getirir.

b) Yılık bilanço ile bütçe projesini hazırlayarak genel kurula sunar.

c) Kulübe gerekli olan memur ve müstahdemleri alır ve çıkarır.

ç) Kulübün taşınabilir mallarından ve deniz araçlarından gerekli gördüklerini satın alır ve satar.

d) Kulübün yönetimi hakkında içtüzük ve yönetmelikler hazırlar.

e) Bu içtüzük ile yönetim kuruluna verilen diğer görevleri ve kulübün amacının gerçekleşmesi için gerekli ve zorunlu gördüğü bütün işleri yapar.

f) Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabulü halinde, 10 gün içinde, mahallin en büyük Mülki amirliğine durumu bildirir. Kulübün sportif gayesi için umumi kaptan yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder. Tavsiyelerde bulunur. oy hakkı yoktur.

MADDE 15:

a) Başkan:

Yönetim Kurulunun seçilen yedi asıl üye, kendi arasından birini Başkan olarak seçer. Kulübü ve yönetim kurulunu Başkan, yokluğunda, genel sekreter temsil eder. Yazıları başkan veya genel sekreter imzalar. Mali evrakı, muhasip üye, sonra başkan veya genel sekreter imza eder. Başkan yapacağı bütün işler için önceden yönetim kurulundan karar almalıdır. Acele ve olağanüstü durumlarda uygulamak zorunda kaldığı kararını, ilk toplantıda, kurulan onayına sunmak zorundadır. Yönetim Kurulundan, sonradan tasvip kararı almak şartıyla, ve her yıl Devlet İstatistik Enstititüsünce (DIE) yayınlanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) oranında arttırılmak üzere, beşyüz milyon (500.000.000TL.) liraya kadar harcama yapmaya yetkilidir.

Başkalığın boş kalması halinde, Genel Sekreter ilk kongreye kadar, kulübün başkanı sıfatıyla idare heyetini devam ettirir. Genel Sekreter başkanlığı kabul etmediği ahvalde, İdare Heyeti kendi aralarında, ekseriyetle bir başkan seçer ve ilk kongreye kadar yönetim vecibelerini yerine getirir.

b) Genel Sekreter:

Yönetim Kurulunca seçilen yedi asıl üye, kendi arasından, Genel Sekreter olarak birini seçer. Genel Sekreter, kulübün her türlü yazı işlerini, yerine getirir. Yönetim Kurulu kararlarını ilgililere bildirir. Senelik faaliyet raporları ile bilançoları hazırlar. Başkanını yokluğunda kendisine tam yetki ile vekalet eder. Genel Sekreterin geçici olarak yokluğunda, yönetim kurulu, üyelerinden birini kendi yerine vekaleten memur eder. Genel sekreterliğin boş kalması halinde, bu göreve yönetim kurulu, kendi asıl veya yedek üyeleri arasından ehil gördüğü birini (yedeklerin oy adedi sırasına bakılmaksızın) gizli oyla seçer. Bu seçimin yapılabilmesi için o toplantıda mutlaka başkanın ve en az 6 yönetim kurulu üyesinin bulunması şarttır.

c) Muhasip:

Yönetim Kuruluna seçilen yedi asil üye, kendi arasından birini Muhasip olarak seçer. Muhasip, kulübün mali işleri ve hesapları ile meşgul olur. Gelir ve gider evrakı ile defterlerin usulüne göre tutulmasından ve korunmasından sorumludur. Üye taahhütleri, teberrular ve her türlü gelirleri kendi sorumluluğu altında tahsil eder. Kulüp kasasında, her yıl Ocak ayında açıklanan Memur Maaş Kat sayısının 1.000 TL ile çarpımı sonucu elde edilecek tutardan fazla para bulundurmaz. Bu miktarı aşan paranın kulüp adına bankalarda açılmış cari hesaplara yatırılması zorunludur. Gider evrakını başkan veya genel sekreterle birlikte imzalar. Muhasibin geçici yokluğunda yönetim kurulu üyelerinden birini kendi yerine vekaleten memur eder. Muhasipliğin boş kalması halinde bu göreve yönetim kurulu kendi asil veya yedek üyeleri arasında ehil gördüğü birini (Yedeklerin oy adedine bakılmaksızın) gizli oyla seçer. Bu seçimin yapılabilmesi için o toplantıda mutlaka başkanın ve en az 6 yönetim kurulu üyesinin bulunması şarttır.


DERNEKLER KANUNU MADDE 63 gereğince:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilenden daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa ilgili dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir. Mahallin en büyük mülki amirliği bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

MADDE 16:

Kulüp Müdürü: Yönetim Kurulunca tayin edilir. Ana tüzüğü aynen tatbik etmekle hükümlüdür. Görevinden uzaklaştırma yetkisi kayıtsız şartsız yönetim kuruluna aittir. Azalara yönetim kurulu adına muhataptır. Kulüp personelin kıyafet, hareketi ve azaya karşı hareketlerinden sorumludur. Büfenin tatbik edileceği tarife temizlik ve çalışanların kıyafet ve hizmet şeklini de tazim ve kontrol eder. Personel dosyasını tutar. Kendisine teslim edilecek eşyayı en iyi şeklide muhafazasından mesuldür.


Üyeler kulüp içinde gördükleri noksanları kulüp müdürüne bildirirler. Kulüp müdürü vaki şikâyetleri yönetim kuruluna bildirir.


Müdür ve personel deniz mevsimi itibarı ile istihdam olunurlar, göreve devam edip etmemeleri yönetim kurulu kararına bağlıdır. Kulüp müdürü üyelerin getirdikleri misafirler için bir imzalı defter tutar ve yönetim kurulunun tayin edeceği tesislerden istifade ücretini tahsil etmeğe mecburdur.


Üyelerin getireceği misafirlerin borç ve yaptıkları zararları üyeler ödemek mecburiyetindedirler. Üye çocukları misafir getiremez. Misafir üye refakatinde kulübe girebilir.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 17:

Genel kurul toplantısı her sene yapılmaktadır. Ancak disiplin kurulu genel kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve iki sene için seçilen 5 asil 3 yedek üyeden meydana gelir. Görev süreleri bitinceye kadar Kulüpte idari ve teknik başka bir görev alamazlar. Seçimlerini müteakip ilk yapacakları toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Kararlar çoğunlukla alınabilir.

Yönetim kurulunun veya şikâyetçinin yazılı isteği üzerine toplanır. Toplantı günü mazereti olan üye uygun bir zaman önce yönetim kurulunu haberdar eder. Bu takdirde yedek üyelerden sırası ile en çok oy alanından başlamak üzere çağrılır ve 5 kişi olarak toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. Yerine en çok oy alan yedek üye asil üye olarak geçerli.            

DENETLEME KURULU

MADDE 18:

Genel kurul toplantısı her sene yapılmaktadır. Ancak denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek olmak üzere genel kurulca, iki sene için seçilir.

Denetçiler kulübün gelir ve giderlerini, yapılan harcamaların, kararların ve işlerin kulüp amacına uygun olup olmadığını, altı ayda bir kontrol eder.

Denetçiler görecekleri aksaklıkları yönetim kuruluna bildirerek, bunların düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltilmesi halinde bu aksaklıkların genel kurulu ilgilendirecek derecede önemli olduğu kanısına varırsa, olağan genel kurul toplantısını beklemeksizin dernekler kanunu hükümlerini uygular.

DÖRDÜCÜ BÖLÜM

KULÜP CEZA ORGALARI, GÖREVLERİ, CEZALARI

MADDE 19:

Kulübün ceza organı disiplin kuruluru.

Cezayı gerektiren bir fiili saptayan yönetim kurulu, on gü içinde üyeyi veya sporcuyu disiplin kuruluna sevk eder. Disiplin kurulu kararına kadar tedbir mahiyetinde olarak bu üyenin veya sporcunun kulüp lokaline girmesini, sporcu ise yarışlara katılmasını önleyebilir.

Disiplin kurulu, kulübün her türlü üyesi hakkında fiilin ağırlığına, toplumda yarattığı huzursuzluğa, nizamları ve emirleri ihlal derecesine göre;

a) İhtar,

b) Kınama,

c) Geçici veya sürekli ihraç

cezalarından birini vermeye yetkilidir. Ancak bu hususlar, disiplin kurulunun isteği ve yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. Yazı ile, sözle ve ya fiilen yapılan tecavüzler ile ceza kanunlarının suç saydığı fiiller hakkında geçici veya sürekli ihraç cezası verilir. Üyenin malına karşı her türlü tecavüz ile devlet aleyhine işlenen suçlardan dolayı ihraç cezası verilir.

Yüz kızartıcı cezalara mahkum olanlar, bu suçlar kulüp dahilinde ve üyeye karşı işlenmiş olmasına bile ihraç cezasını müstehzim olabilir. Geçici ihraç cezası 6 aydan az, bir yıldan çok olamaz. Ceza Talimatnamesinin hükümleri mahfuzdur.

İhraç cezasını müstehzim bir fiil hakkında 3 ay, kınama cezasını müstehzim bir fiil hakkında da bir yıl için kovuşturmaya geçilmedikçe ceza verilemez.

Şikâyetçi tarafından verilecek yazı veya yönetim kurulunca kovuşturma yapılması hakkında verilecek karar, kovuşturmanın açılması olarak kabul edilir.

MADDE 20:

1) Disiplin kurulu, hakkında kavuşturmaya girişilen üyeyi bir ay içinde çağırıp savunmasını almak zorundadır. Mazeret bildirmeyen veya gösterdiği mazereti kabule şayan görülmeyen, yahut kabul edildiği halde ikinci toplantıya gelmeyen üye hakkında savunma alınmadan da karar verilebilir. Üye savunmasını isteğine göre, sözlü veya yazılı yapar. Sözlü savuma bir tutanakla tespit edilir. Ceza organlarının kararları özel defterine geçirilir, imzalanır. Kesinleşen ceza, yönetim kurulunca üyenin siciline işlenir. Kararın tasdikli bir sureti, ilgilisine imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

2) Disiplin kurulu tarafından verilen kararlardan ihraç kararları aleyhine, genel kurul nezdinde itirazdan bulunabilir. İtiraz yazılı olarak yönetim kuruluna, makbuz karşılığı verilir. İlk genel kurul toplantısı gündemine konulacak bu istek üzerine, genel kurulca açık oyla beş kişilik bir jüri seçilir. Bu jüri tarafından olay derhal, ivedilikle incelenir, sonuç genel kurula bildirilir. Kesin karar, genel kurul tarafından verilir.

3) Aleyhine ihraç kararı verilen üye, itiraz etse bile tebliğ tarihinden itibaren kulüp lokaline giremez.

4) Üç ihtar, iki kınama, iki geçici ihraç cezasını almış olan üye, yönetim kurulunca doğudan kulüpten ihraç edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE BAĞIŞLAR          

MADDE 21:

Kulübe üye olmak isteyenler, bir defaya mahsus olmak üzere, yönetim kurulunun uygun göreceği bağışta bulunurlar. Yalnız 1964 yılı aidatı (6.000) TL.'dir. diğer seneler için Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilecek miktarda üyeler yıllık aidat öder. Kulüp azanı şahsi teknesi ve aksesuarının emniyeti, bakımı ve zayiinden mesul değildir.

MADDE 22:

Diğer Gelirler: Piyango, balo, eğlence, temsil, konser, kulübe ait tesisi ve araçlar için alınacak bağışlar, tekne sahiplerinden bakım, çekek ve korunma için alınacak bağışlar, büfe gelirleri, tesisi ve onarma payları, her türlü bağış ve yardımlar.

ALTINCI BÖLÜM

MADDE 23:

1) Faaliyet senesi sonuna kadar o senenin aidatının tamamen ödenmiş olması lazımdır. Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak bir ay içinde ödenmesi istenmiş olmasına rağmen, aidat borcunu ödememekte ısrar eden üyenin kaydı silinir ve kulüple ilgisinin kesildiği, yönetim kurulunca verilecek karar üzerine kendisine bildirilir.

Ayrıca her üye kulübe büfe, tekne konaklama, bakım ve Genel Kurulun kabul ettiği tesislere iştirak, bakım ve onarım payını da ödemediği takdirde yukarıdaki hükümlere tabidir. Kulübe borçlu üye kongreye iştirak edemez. Başkasına da vekâlet veremez.

Bu sebeplerden, kulüpten ihraç olan üye bir defaya mahsus olmak üzere, en çok bir yıl içinde yeniden müracaat ederek, müracaat tarihine kadar biriken borcunu bir defada tamamen öderse, yönetim kurulunca kaydının yenilenmesine karar verilir. Aynı şekilde ikinci bir defa kaydı silinen bir üyenin müracaatı kabul olunmaz. Yönetim kurulunca evrak üstünde yapılacak inceleme ile kulüpten ihracına karar verilir.

Askerlik, tahsil ve tedavi dolayısıyla veya yurt dışında bulunanların isteği üzerine kendilerine izin verilir. İzin süresi içinde aidat ödemezler.

2) Kulübe aidatın başka sebepler ile borçlu olan üyeler hakkında (yönetim kurulu borcun kesinliği kanısına varırsa) birinci fıkra hükmü uygulanır.

MADDE 24:

Yönetim kurulu, ihtiyaç görürse bir kitaplık ve müze kurar. Ayrıca usulüne göre bir dergi yayınlamayı, broşür ve yazılar ile kamuoyunu aydınlatmayı ve çalışmalarından haberdar etmeyi planlar. Kulüp namına iştirak edilen müsabakalardan alınacak mükafatlar sahibinin isteği ile kulüp müzesine konabilir.

MADDE 25:

Kulüpte konferanslar verilebileceği gibi meslek derslerle faal aday üyelerin nazari bilgileri attırılır. Çevredeki ortaokul ve liselerle temasa geçilerek kulüp gayesine uygun sportif faaliyet gösterecek gençlerin teminine ve yetiştirilmesine çalışılır.

MADDE 26:

Kulüpte bir şeref levhası bulunacak, buraya kulübün ilerlemesi için olağanüstü hizmetleri geçmiş üyelerle, spor sahasında Türkiye Birinciliği ve uluslararası müsabakalarda derece alanlar veya deniz sporlarında dünya çapında şöhret yaratacak üyelerin isimleri geçecektir. Bu hususlara dair kararlar, yönetim kurulunca alınır.

MADDE 27:

Kulübün katılmadığı müsabakalara üye, kulübü temsilen katılamaz.

MADDE 28:

Kulübün tasfiyesi halinde, genel kurul kulübün muamelerinin devredileceği spor teşekküllerini seçer.

MADDE 30:

Defter ve kayıtlar: Kulüpte aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları, tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı üyelerin imzası ile tasdik olunur.

c) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sırası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları saklanır.

ç) Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerleri açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır.

d) Demirbaş Defteri: Bu maddede sayılı defterlerin noterden tasdikli olması şarttır.

e) Yasanın 63'üncü maddesi gereğince:

DERNEK gelirleri:

Alında belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, Özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alında belgelerinin biçimi, Bastırılması derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret İçişleri ve Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alında belgelerinin biçimi. Bastırılması derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir.

Mahallin en büyük mülki amirliği bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar.

Maliye Bakanlığınca resmi alında belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir. Ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir.

Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

Genel Kurul kararıyla Fesih:

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler 21'nci maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mahalli amirliğine yazıyla bildirilir. Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra Derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

Tasfiye:       

Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve haklarının tasfiyesi tüzüklerde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde mal, para ve haklarının tasfiyesinin esasları tespit genel kurulun kararına bırakıldığı halde genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa derneklerin bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder.

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder. Bu şekilde kapatılan dernekler ile birinci fıkra uyarınca mal, para ve hakları hazineye intikal edecek derneklerin tasfiye ve intikalleri hükümet komiseri veya Maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Bu işlemlere fesih kendiliğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Feshine kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatılmasına karar verilen derneklerin para, mal ve haklarının feshine ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip bunların "Dernekler Kütüğündeki kayıtları faaliyetleri bir il sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülki amirinin, birden ziyade ilde faaliyette bulunanlar için İçişleri Bakanlığının onayı ile silinir.

Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

İş bu tüzükte bulunmayan maddeler Türk Medeni Yasasının hükümleri ve 2908 numaralı Dernekler Yasası ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce çıkarılacak genelge ve talimatlar ve hükümler uygulanır.

İşbu tüzük Suadiye Yelken Kulübü Olağan Kongresinde kabulü ile mer'iyete girer.

İSTANBUL VİLAYETİ MAKAMININ 28.8.1984 gün ve Em. Md. Şb. Güvenlik Büro: Dernekler 34.07/059 sayılı emirleriyle,

SUADİYE YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ'nin tüzüğü, 2908 sayılı Dernekler Kanununa uygun görüldüğü 24.9.1984 tarihli tebellüğe binaen basılmış; ve

23 Mart 2003 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılan tadiller, T.C.Kaymakamlığı Dernek Denetleme Komisyonu tarafından 7 Mayıs 2003 tarihinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 2908 sayılı Dernekler Kanununa uygun bulunmuştur.

Bizi Takip Edin

Sosyal Medya üzerinden etkinlik ve duyurularımızı takip edebilirsiniz.

Haber Listemize Katılın ...

Gönder

Sponsorlar

Suadiye Yelken Kulübünün başarısına her zaman destek olan sponsorlarımız.

  • Beyaz Fırın
  • Cenoa Sailing
İçerik Yönetimi ve Web Tasarım